Załącznik nr 1 Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 1/2018 Dyrektora BP w Mońkach
z dnia 7 lutego 2018 r.

REGULAMIN

wypożyczania czytników e-booków i książek elektronicznych


w bibliotece publicznej w mońkach

§ 1

postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady i warunki wypożyczania przez Bibliotekę Publiczną w Mońkach (BP) czytników książek elektronicznych wraz z akcesoriami.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 1. Bibliotece – rozumie się przez to BP w Mońkach;
 2. Wypożyczającym – należy rozumieć przez to użytkownika, który zamierza korzystać z czytnika e-booków;
 3. Czytniku – należy rozumieć przez to czytnik książek elektronicznych.

§ 2

wypożyczanie urządzenia

 1. Wypożyczenia może dokonać pełnoletni czytelnik w Wypożyczalnia Biblioteki Publicznej w Mońkach, mający wobec niej uregulowane wszystkie zobowiązania i należności oraz posiadający ważną kartę biblioteczną.
 2. Biblioteka ma prawo odmówić wypożyczenia czytnika Czytelnikom zalegającym w przeszłości ze zwrotem zbiorów.
 3. Wypożyczenia dokonuje się po spisaniu umowy między Biblioteką a Wypożyczającym sporządzonej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
 4. W chwili wypożyczenia Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu fizycznego i technicznego wypożyczanego czytnika, poprawności jego funkcjonowania oraz kompletności akcesoriów.
 5. Czytnik jest wypożyczany na dwa tygodnie z możliwością jednokrotnej prolongaty, o ile urządzenie nie zostało zamówione przez innego Czytelnika. Przedłużenia okresu użyczenia można dokonać najpóźniej w dniu terminu zwrotu, a najwcześniej tydzień przed tym dniem.

§ 3

używanie urządzenia

 1. Wypożyczający ma obowiązek dbać o stan techniczny i fizyczny czytnika, a także wykorzystywać go zgodnie z przeznaczeniem, postanowieniami Regulaminu oraz z dostępnym na urządzeniu „Podręcznikiem użytkownika”.
 2. Wypożyczający ma prawo korzystać z czytnika tylko na własny użytek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i tylko w ramach posiadanych uprawnień. W szczególności Wypożyczający ma prawo wgrać na czytnik dowolne utwory w ramach obowiązującego prawa oraz posiadanych przez niego pozwoleń i licencji.
 3. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw, w tym praw autorskich osób trzecich do utworów zamieszczanych na czytniku samodzielnie przez Wypożyczającego. W przypadku wykrycia sytuacji wykorzystania przez Wypożyczającego czytnika lub wgranych na niego utworów niezgodnie z prawem lub postanowieniami Regulaminu – Biblioteka i uprawnione osoby trzecie, będą mogły zgłosić w stosunku do Wypożyczającego odpowiednie roszczenia z tego tytułu.
 4. Wypożyczającemu zabrania się:
  1. usuwania zawartości wgranych na czytnik w chwili jego wypożyczania,
  2. ingerowania w oprogramowanie czytnika,
  3. modyfikowania utworów wgranych na czytnik, rozpowszechniania oraz wprowadzania do obrotu w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek miejscu czytnika i wgranych na niego utworów, w całości lub we fragmentach,
  4. wykorzystywania komercyjnego wgranych na czytnik e-booków,
  5. udostępniania czytnika innym osobom.

§ 4

zwrot urządzenia i odpowiedzialność finansowa

 1. Wypożyczający jest zobowiązany do oddania czytnika z naładowaną baterią w stanie takim, w jakim go wypożyczył oraz w terminie określonym w umowie.
 2. Kara umowna za brak terminowego zwrotu wypożyczonego czytnika wynosi 5 złotych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Termin zwrotu wypadający na dzień zamknięcia Biblioteki jest przesuwany na pierwszy dzień jej otwarcia przypadający po tym terminie.
 3. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie czytnika od momentu wypożyczenia do chwili jego zwrotu do Biblioteki, pod rygorem wszczęcia przeciwko niemu postępowania:
  • sądowego,
  • windykacyjnego,
  • wpisania do Krajowego Rejestru Długów

w celu przymusowego wyegzekwowania roszczeń należnych z tego tytułu Bibliotece.

 1. W przypadku naprawialnego uszkodzenia lub zepsucia czytnika albo akcesoriów Wypożyczający zobowiązany jest do poinformowania Biblioteki o tym fakcie i dokonania naprawy.
 2. W przypadku braku któregoś z elementów, jego nienaprawialnego zniszczenia lub zniszczenia, którego naprawa przewyższa wartość elementu, Wypożyczający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Biblioteki odszkodowania w wysokości:
  • czytnik – 450 zł,
  • przewód USB – 10 zł.
  • oprawa -40 zł
 3. Opłaty i odszkodowania, o których mowa w Regulaminie Wypożyczający zobowiązany jest regulować wobec Biblioteki niezwłocznie.

§ 5

przepisy końcowe

 1. Wypożyczający jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowania zawartych w nim warunków.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Publicznej w Mońkach, wprowadzony odrębnym Zarządzeniem Dyrektora.

§ 1

postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady i warunki wypożyczania przez Bibliotekę Publiczną w Mońkach (BP) czytników książek elektronicznych wraz z akcesoriami.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 1. Bibliotece – rozumie się przez to BP w Mońkach;
 2. Wypożyczającym – należy rozumieć przez to użytkownika, który zamierza korzystać z czytnika e-booków;
 3. Czytniku – należy rozumieć przez to czytnik książek elektronicznych.

§ 2

wypożyczanie urządzenia

 1. Wypożyczenia może dokonać pełnoletni czytelnik w Wypożyczalnia Biblioteki Publicznej w Mońkach, mający wobec niej uregulowane wszystkie zobowiązania i należności oraz posiadający ważną kartę biblioteczną.
 2. Biblioteka ma prawo odmówić wypożyczenia czytnika Czytelnikom zalegającym w przeszłości ze zwrotem zbiorów.
 3. Wypożyczenia dokonuje się po spisaniu umowy między Biblioteką a Wypożyczającym sporządzonej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
 4. W chwili wypożyczenia Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu fizycznego i technicznego wypożyczanego czytnika, poprawności jego funkcjonowania oraz kompletności akcesoriów.
 5. Czytnik jest wypożyczany na dwa tygodnie z możliwością jednokrotnej prolongaty, o ile urządzenie nie zostało zamówione przez innego Czytelnika. Przedłużenia okresu użyczenia można dokonać najpóźniej w dniu terminu zwrotu, a najwcześniej tydzień przed tym dniem.

§ 3

używanie urządzenia

 1. Wypożyczający ma obowiązek dbać o stan techniczny i fizyczny czytnika, a także wykorzystywać go zgodnie z przeznaczeniem, postanowieniami Regulaminu oraz z dostępnym na urządzeniu „Podręcznikiem użytkownika”.
 2. Wypożyczający ma prawo korzystać z czytnika tylko na własny użytek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i tylko w ramach posiadanych uprawnień. W szczególności Wypożyczający ma prawo wgrać na czytnik dowolne utwory w ramach obowiązującego prawa oraz posiadanych przez niego pozwoleń i licencji.
 3. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw, w tym praw autorskich osób trzecich do utworów zamieszczanych na czytniku samodzielnie przez Wypożyczającego. W przypadku wykrycia sytuacji wykorzystania przez Wypożyczającego czytnika lub wgranych na niego utworów niezgodnie z prawem lub postanowieniami Regulaminu – Biblioteka i uprawnione osoby trzecie, będą mogły zgłosić w stosunku do Wypożyczającego odpowiednie roszczenia z tego tytułu.
 4. Wypożyczającemu zabrania się:
  1. usuwania zawartości wgranych na czytnik w chwili jego wypożyczania,
  2. ingerowania w oprogramowanie czytnika,
  3. modyfikowania utworów wgranych na czytnik, rozpowszechniania oraz wprowadzania do obrotu w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek miejscu czytnika i wgranych na niego utworów, w całości lub we fragmentach,
  4. wykorzystywania komercyjnego wgranych na czytnik e-booków,
  5. udostępniania czytnika innym osobom.

§ 4

zwrot urządzenia i odpowiedzialność finansowa

 1. Wypożyczający jest zobowiązany do oddania czytnika z naładowaną baterią w stanie takim, w jakim go wypożyczył oraz w terminie określonym w umowie.
 2. Kara umowna za brak terminowego zwrotu wypożyczonego czytnika wynosi 5 złotych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Termin zwrotu wypadający na dzień zamknięcia Biblioteki jest przesuwany na pierwszy dzień jej otwarcia przypadający po tym terminie.
 3. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie czytnika od momentu wypożyczenia do chwili jego zwrotu do Biblioteki, pod rygorem wszczęcia przeciwko niemu postępowania:
  • sądowego,
  • windykacyjnego,
  • wpisania do Krajowego Rejestru Długów

w celu przymusowego wyegzekwowania roszczeń należnych z tego tytułu Bibliotece.

 1. W przypadku naprawialnego uszkodzenia lub zepsucia czytnika albo akcesoriów Wypożyczający zobowiązany jest do poinformowania Biblioteki o tym fakcie i dokonania naprawy.
 2. W przypadku braku któregoś z elementów, jego nienaprawialnego zniszczenia lub zniszczenia, którego naprawa przewyższa wartość elementu, Wypożyczający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Biblioteki odszkodowania w wysokości:
  • czytnik – 450 zł,
  • przewód USB – 10 zł.
  • oprawa -40 zł
 3. Opłaty i odszkodowania, o których mowa w Regulaminie Wypożyczający zobowiązany jest regulować wobec Biblioteki niezwłocznie.

§ 5

przepisy końcowe

 1. Wypożyczający jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowania zawartych w nim warunków.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Publicznej w Mońkach, wprowadzony odrębnym Zarządzeniem Dyrektora.

Umowa użyczenia czytnika PocketBook

Umowa użyczenia czytnika Kindle